saboter


saboter
vt.
1. naridan-beri, qo‘l uchida qilmoq; l'orchestre a saboté ce morceau orkestr bu parchani naridan-beri chaldi; un travail saboté qo‘l uchida qilingan ish
2. ishdan chiqarmoq, barbod qilmoq, yo‘qqa chiqarmoq, ataylab buzib qo‘ymoq, zarar yetkazmoq; saboter un projet, une négociation biror reja, muzokarani barbod qilmoq.

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.